Edukacja ekologiczna

Prowadzimy edukację i działalność szkoleniowej z zakresu ekologii, organizujemy konferencje naukowe.

box 3Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną (za: Wikipedia).

Fundacja Zielony Ład realizuje programy skierowane bezpośrednio do społeczeństwa we wdrażaniu edukacji ekologicznej na wszystkich etapach edukacyjnych. W ramach naszych działań podejmujemy tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju:

  • czyste powietrze,
  • energia,
  • klimat,
  • las,
  • różnorodność biologiczna,
  • transport,
  • woda.

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie jakościowych celów środowiskowych jest ściśle związane z poziomem kompetencji ekologicznych. Istotna jest wiedza o środowisku, praktyczne umiejętności oraz proekologiczna motywacja do właściwych postaw i codziennych zachowań.

Edukacja ekologiczna ma być czynnikiem modyfikującym nasze praktyki i styl życia, w kierunku zrównoważonego rozwoju. Co prawda już od 1 września 2021 r. nauczyciele zobowiązani są do uwzględniania w swoich planach pracy zagadnień, związanych z edukacją ekologiczną i rozwijaniem u uczniów/wychowanków postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, natomiast działalność fundacji ma niebagatelne znaczenie w procesie stopniowego edukowania i przypominania o konieczności podnoszenia standardów ekologii.

Podczas szkoleń prowadzonych przez fundacje użytkownicy mogą dowiedzieć się czym jest edukacja ekologiczna oraz w jaki sposób realizować zadania, aby treści ekologiczne w sposób skuteczny trafiały do społeczeństwa.