Informacje o fundacji

"Fundacja Zielony Ład" została ustanowiona przez: Krzysztofa Walczaka w drodze złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu X przez notariusza X z Kancelarii Notarialnej X, nr repertorium X.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie Statutu.


Dane adresowe:

Fundacja Zielony Ład
ul. Kołłątaja 8c
41-400 Mysłowice


Cel nadrzędny naszej fundacji

Nadrzędnym celem istnienia Fundacji jest realizowanie oraz propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody.


Cele szczegółowe istnienia Fundacji

 • propagowanie idei ochrony środowiska i przyrody;
 • upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
 • wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
 • poprawa stanu środowiska w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz krajowym;
 • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
 • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego;
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony przyrody i środowiska;
 • dążenie do zachowania różnorodności biologicznej;
 • tworzenie warunków do powstawania inicjatyw prośrodowiskowych;
 • wspieranie edukacji ekologicznej w społeczeństwie;
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;