Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Niniejszy statut Fundacji Zielony Ład, nazywany dalej "Statutem", reguluje nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji Zielony Ład, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków, a także kwestie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmiany postanowień Statutu.

 

§ 1

1.    Fundacja pod firmą "Fundacja Zielony Ład" z siedzibą w Mysłowicach, zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez: Krzysztofa Walczaka, zwanego dalej "Fundatorem" w drodze złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu X przez notariusza X z Kancelarii Notarialnej X, nr repertorium X, zwanym dalej "Aktem Fundacyjnym".
2.    Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie Statutu.
3.    Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy.


§ 2

1.    Siedzibą Fundacji są Mysłowice ul. Kołłątaja 8c.
2.    Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek i innych zrzeszeń.
4.    Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa.


§ 3

1.    Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w obszarze ochrony środowiska i przyrody.
2.    Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji i zakres działania jest minister właściwy do spraw środowiska.


§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji

§ 5


1.    Nadrzędnym celem istnienia Fundacji jest realizowanie oraz propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
2.    Jako cele szczegółowe istnienia Fundacji wskazuje się:
a)    propagowanie idei ochrony środowiska i przyrody;
b)    upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
c)    wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
d)    poprawa stanu środowiska w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz krajowym;
e)    racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
f)    przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
g)    przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego;
h)    podnoszenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony przyrody i środowiska;
i)    dążenie do zachowania różnorodności biologicznej;
j)    tworzenie warunków do powstawania inicjatyw prośrodowiskowych;
k)    wspieranie edukacji ekologicznej w społeczeństwie;
l)    wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;


§ 6

1.    Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej.
2.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową, przy czym prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga uprzedniego dokonania przez Zarząd wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3.    Fundacja może, w ramach wykonywania działalności statutowej lub działalności gospodarczej, wykonywać czynności w zakresie:
a)    prowadzenia edukacji i działalności szkoleniowej z zakresu ekologii, organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, wykładów, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim;
b)    współdziałania z centrami edukacji przyrodniczej, ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji;
c)    przetwarzania odpadów i surowców i ich sprzedaży;
d)    podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ochrony prawnej obiektów cennych przyrodniczo;
e)    wykonywania zabiegów zmierzających do zachowania i zwiększenia różnorodności biologicznej;
f)    organizowania i  koordynowania przedsięwzięć w zakresie współpracy naukowej;
g)    opracowywania i wdrażania projektów, badań oraz programów w zakresie ochrony środowiska i przyrody;
h)    prowadzenia działalności wydawniczej, reklamowej oraz promocyjnej;
i)    prowadzenia kampanii i projektów dotyczących ochrony środowiska i przyrody;
j)    podejmowania interwencji w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu zasady ochrony przyrody i środowiska;
k)    wspierania ośrodków i schronisk dla zwierząt;
l)    współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji;
m)    wykupu i dzierżawy nieruchomości w celu ochrony środowiska i przyrody;
n)    pozyskiwania środków do realizacji celów Fundacji;
o)    występowania do właściwych sądów w sprawach z zakresu ochrony środowiska i przyrody, jak również wstępowanie do toczących się postępowań;
p)    wspierania przedsiębiorców podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody;
q)    doradztwa w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

§ 7

Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b)    przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c)    wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Fundacja gromadzi środki pieniężne, ruchomości i nieruchomości dla realizacji celów wskazanych w Statucie, także przez podjęcie działalności gospodarczej.


§ 9

1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy), przyznanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym, a także środki pieniężne, ruchomości i nieruchomości nabyte w toku działania przez Fundację.
2.  Na fundusz założycielski składają się następujące kwoty:
     4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i zero groszy), przeznaczone na działalność nieodpłatną i odpłatną Fundacji;
     1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy), przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 10

1.    Źródłami przychodu Fundacji mogą być:
a)    darowizny;
b)    spadki, zapisy;
c)    przychody z odpłatnej działalności statutowej;
d)    przychody z działalności gospodarczej;
e)    wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundacje na podstawie właściwych zezwoleń;
f)    subwencje, dotacje, granty;
g)    udziały i akcje;
h)    odsetki i lokaty bankowe;
i)    innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne na rzecz Fundacji;
j)    inne, każdorazowo określane uchwałą Zarządu.
2.    Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

§ 11


1.    Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".
2.    Fundator jest uprawniony do utworzenia dodatkowych organów w drodze zmiany postanowień Statutu.
3.    Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, z tym, że Zarząd wieloosobowy może składać się z 2-5 członków.
4.    Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Zarządu, zwany dalej "Prezesem", natomiast Zarząd wieloosobowy tworzy Prezes wraz z członkami Zarządu.
5.    Fundator może pełnić funkcję Prezesa lub członka Zarządu.
6.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
7.    Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony.
8.    Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9.    Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przy czym zwoływane są przez Prezesa.
10.    Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia tych funkcji, jak i z tytułu wykonywania działalności określonej § 6 ust. 3. Zasady wynagrodzenia ustala Fundator.
11.     Fundacja może zatrudniać pracowników w celu realizacji swoich zadań.


§ 12

1.    Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Fundacji, w przypadku powołania jednoosobowego Zarządu, Prezes Zarządu składa samodzielnie, zaś w przypadku powołania wieloosobowego Zarządu - łącznie dwaj członkowie Zarządu.
2.    Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocnika w celu składania przez niego oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji. Pełnomocnictwo powinno wyznaczać zakres spraw, do których prowadzenia Zarząd upoważnia pełnomocnika.

§ 13

1.    W przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji, śmierci bądź jego odwołania, następcę powołuje Zarząd w drodze uchwały po uzyskaniu zgody Fundatora.
2.    Odwołanie członka Zarządu może nastąpić z powodu niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub z powodu rażącej niegospodarności.
3.    W przypadku, gdy członkiem Zarządu jest Fundator, pełni on funkcję Prezesa Zarządu. W sytuacji, gdy Fundator nie chce lub nie może pełnić funkcji członka Zarządu, wskazuje on nowego Prezesa Zarządu.


§ 14

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem.
2.    Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a)    kierowanie działalnością Fundacji;
b)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d)    składanie oświadczeń woli (w tym w sprawach majątkowych) w imieniu Fundacji;
e)    ustalanie głównych kierunków działań Fundacji;
f)    pozyskiwanie środków pieniężnych w celu realizowania działalności statutowej Fundacji;
g)    przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, innych przysporzeń majątkowych od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych;
h)    opracowanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
i)    sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
j)    podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
k)    prowadzenie rachunkowości Fundacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
l)    podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3.    Zarząd może upoważnić w drodze pełnomocnictwa inną osobę do podejmowania czynności w zakresie kompetencji i obowiązków Zarządu, wskazanych w ust. 2.

ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu

§ 15


1.  Do zmiany postanowień Statutu uprawniony jest Fundator.
2.  Zmiana Statutu może dotyczyć wszelkich kwestii związanych z organizacją Fundacji, w szczególności zmiany celów działania Fundacji, sposobów realizowania celów Fundacji wskazanych w Statucie, powołania innych organów Fundacji, zmiany liczby członków Zarządu, zmiany kompetencji Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 16

Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

§ 17

1.    Likwidację Fundacji przeprowadza Fundator lub powołany przez niego likwidator wskutek decyzji podjętej przez Fundatora.
2.    Likwidacja Fundacji może nastąpić, jeśli zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek:
a)    w razie istnienia trwałych przeszkód, uniemożliwiających realizowanie celów Fundacji, w tym wyczerpania środków finansowych i brak możliwości ich pozyskania;
b)    uznanie przez Fundatora, że cele Fundacji, do realizacji których została powołana, zostały osiągnięte.
3.    Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz jednej lub kilku fundacji działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o zbliżonych celach.


§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy.